Huisregels

Om een mooi koor te kunnen vormen, zijn er spelregels nodig. Hieronder kun je lezen wat onze werkwijze is en wat we van alle leden van de Deepse Troubadours verwachten. Hoewel het repetities op zich al erg leuk zijn, werken we uiteindelijk toe naar optredens en/of concert.

VOOR IEDEREEN

 • Met het ingezongen oefenmateriaal bereid je je thuis voor en gaat het samen repeteren veel eenvoudiger. Wij hebben pianobegeleiding tijdens repetities en optredens.
 • Het gaat vooral om ‘lekker’ zingen, recht vanuit het hart. 
 • We houden daarom ook geen audities of stemtesten. Iedereen is welkom!
 • De dirigent leidt de repetities maar ook hier geldt de zelfwerkzaamheid
 • Ken je stempartij, teksten en weet waar je moet invallen.
 • We beginnen iedere repetitie met een aantal  inzingoefeningen. De kooravond is echter geen muziek- of zangles.
 • We gaan ervan uit dat je de beschikking hebt over een PC of laptop aangezien de oefentracks online staan en alle communicatie via email en/of WhatsApp verloopt.

Artikel 1 LIDMAATSCHAP

 1. De opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk of per e-mail doorgegeven worden bij het secretariaat. Opzegtermijn is 1 maand
 2. Het bestuur is bevoegd een lid, dat zijn/haar verplichtingen jegens het koor niet nakomt en/of in strijd is  met de statuten, regelementen, besluiten van het bestuur of het  koor, volgens bestuur, op onredelijke wijze de groep benadeelt, het lidmaatschap ontzeggen.
 3. Indien bovengenoemde punt 2 van kracht wordt zal het bestuur de persoon via schriftelijke aanzegging informeren. Dit kan digitaal of in printvorm zijn.
 4. Het lidmaatschap bedrag wordt jaarlijks geëvalueerd. In het eerste kwartaal zal er een factuur naar de leden verstuurd worden. Deze dient uiterlijk 2 weken na dagtekening voldaan zijn.
 5. De contributie kan naar keuze:
 6. éénmaal per jaar ineens volle bedrag betalen, maar niet later dan 14 dagen na dagtekening factuur
 7. of in termijnen: maandelijks aan het begin van elke maand, éénmalig een factuur voor vol bedrag.
 8. Het bestuur is bevoegd bij achterstand van betaling een lid te schorsen of het lidmaatschap op te zeggen.
 9. Wanneer een lid is verhinderd deel te nemen aan een uitvoering, dient hij/zij dit  z.s.m. te melden.  Namelijk bij een groot aantal afmeldingen kan de uitvoering om die reden niet doorgaan en moet de organisatie op de hoogte worden gebracht. Dus tijdig afmelden aub!

Artikel 2  ERELEDEN – JUBILARISSEN

 1. Het koor kan (bestuur)-lid c.q. (-leden) eren, dat op bijzondere wijze het koor heeft gediend in welke vorm of hoedanigheid ook.

Artikel 3 REPETITIES

 1. Iedere dinsdagavond zal er een repetitie plaatsvinden onder leiding van de dirigent.
 2. Repetitie tijd 18:30 uur tot 20:00 uur
 3. Graag op tijd aanwezig zodat er minimale storing is tijdens de repetities
 4. Locatie van de repetitie avonden is Cultuurcentrum De Pol
 5. Extra repetities zullen worden gehouden, indien het bestuur en/of de dirigent dit nodig acht.
 6. Het bestuur is bevoegd de repetities te verzetten of te annuleren, wanneer dit door omstandigheden voorkomt. Bestuur is dan verplicht dit voortijdig aan de leden bekend te maken, via email en/of WhatsApp berichtgeving.
 7. Indien je verhinderd bent, stuur je een mail naar het algemene email adres. Je wordt wel geacht je partijen te kennen als je weer op de repetitie komt. Aanmelding voor het koor is geen vrijblijvend gebeuren. Er wordt inzet en enthousiasme van je verwacht. Tijdens schoolvakanties of feestdagen vervallen de repetities, daarvan wordt via de communicatie lijnen op de hoogte gehouden.
 8. De dirigent luistert en bepaald bij welke stemsoort een zanger(-es) hoort en geeft dit ook in de repetitie aan. De dirigent plaatst de persoon op de juiste plek. Dit om de kwaliteit van het koor te bevorderen.

Artikel 4 MUZIEK

 1. De door de vereniging aan te schaffen partituren wordt door de muziekcommissie, in samenspraak met de dirigent en het bestuur gekozen.
 2. Alle koorleden kunnen muziek suggesties schriftelijk aandragen via email, bij leden van de muziekcommissie (MC)
 3. De MC maakt de selectie, in overleg met de dirigent.
 4. De MC vervult op artistiek gebied de koppelfunctie tussen koor en dirigent.
 5. De partituren zullen uit de algemene middelen worden bekostigd en gratis aan de koorleden worden gegeven in de vorm van een digitaal (.PDF) bestand dat van de website kan worden gehaald met inlogcode.
 6. Bij opzegging van het lidmaatschap is het koorlid verplicht de in bruikleen verkregen muziekstandaard in goede staat in te leveren bij het bestuur en ontvangt de borg van €5,00 retour. Behalve wanneer er een achterstand is in betalingen. Dan wordt dit bedrag gebruikt om verschil te vereffenen.

Artikel 5 PRESENTATIE

 1. Het bestuur bepaalt bij welke gelegenheid aan welke kledingwens c.q. kleurstelling moet worden voldaan. Dit om als koor een mooie éénheid te vormen.
 2. Indien er plek is voor muziekstandaards bepaald bestuur in samenspraak met dirigent, waar en hoeveel. Het is natuurlijk het mooist dat wij alle nummers uit ons hoofd kunnen zingen en wij niet met mappen op het podium staan.
 3. Indien gebruik van mappen noodzakelijk is bij optredens dan moet dat onze standaard zwarte map zijn.
 4. Het gebruik maken van waaiers of andere attributen etc. tijdens optreden(s) is niet toegestaan.
 5. Tijdens aanwezigheid en/of bij optreden (bij eigen of ander koor) respectvol omgaan en niet teveel of te hard kletsen, dit verstoord het geheel en geeft geen prettige uitstraling.

Artikel 6 BIBLIOTHEEK

 1. Het bestuur benoemd de MC als beheerder(s) van de muziek bibliotheek.
 2. De MC leden zorgen voor rubriceren, beheren, indexeren van de muziekstukken. Dit geschiedt digitaal
 3. De MC zorgt ervoor dat de partituren bij de koorleden komt, hetzij via e-mail, via website of in gedrukte versie voor leden die niet de digitale mogelijkheden hebben.

Artikel 7 OPTREDENS

 1. Indien een vereniging, club of andere instantie om de muzikale medewerking van het koor vraagt, beslist het bestuur.
 2. Optredens kunnen bestaan uit: eigen uitvoeringen, uitvoeringen in bejaardencentra of uitvoeringen in verzorgingshuizen, optredens bij evenementen in de omgeving van Diepenheim of daarbuiten.

Artikel 8 VERZEKERINGEN

 1. Er is door de Deepse Troubadours een Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Thoma Assuradeuren BV, via Braam Assurantiën BV. 

Artikel 9 VERGADERING

 1. De algemene ledenvergadering wordt éénmaal per kalenderjaar gehouden, in het eerste kwartaal van dat jaar.
 2. Indien het bestuur dit nodig acht, kunnen kleine bestuurlijke beslissingen aan de leden op een repetitieavond worden voorgelegd. Desgewenst kan via stemming beslist worden. De uitslag van deze stemming is dan bindend.
 3. Tijdens de jaarvergadering wordt in een financieel verslag gedaan en wordt een jaarverslag gepresenteerd. De doelstellingen van het komend jaar worden ook aan de leden gepresenteerd.

Artikel 10 STATUTEN EN HUISREGELS

 1. Het bestuur is verplicht elk lid een afschrift van het huisregels te verstrekken of erop te wijzen dat deze op afgeschermd deel van website te vinden is met inlogcode.
 2. De statuten en het  huisregels liggen tevens ter inzage bij de secretaris.
 3. Elk lid wordt geacht het huisregels op te volgen en na te leven.

Artikel 11 VERANTWOORDELIJKHEID

 1. Het koor c.q. haar bestuursleden en commissieleden, zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor persoonlijk en/of materialistische schade toegebracht door derden en/of door wangedrag van leden.
 2. Het bestuur beroept zich op de Nederlandse wetgeving.
 3. In gevallen waarin de statuten en/of de huisregels niet voorzien, beslist het bestuur.
 4. Van alle rechten voorzien.