jaarvergadering 11 mei 2021

Het bestuur organiseert een ledenvergadering. Deze vergadering is gepland op 11 mei ’s avonds om 20.00 uur via Skype. Je hebt daarvoor geen Skype account nodig. Lianne stuurt een paar uur voor aanvang van de vergadering een email met daarin een link die je aan kunt klikken om deel te nemen aan de vergadering.

Hieronder staat informatie

De agenda:

  1. Opening
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Notulen jaarvergadering 2020
  4. Jaarverslag 2020
  5. Financieel verslag 2020
  6. Goedkeuring begroting 2021
  7. Verslag Kascommissie Diane Pottinga en Rita Holland
  8. Animo voor zang oefening online ? Of wachten tot samen zingen (eventueel buiten) weer kan en mag?
  9. Rondvraag
  10. Afsluiting

Jaarverslag 2020
Diepenheim, 23 februari 2021

In 2020 bestond het bestuur uit:
Dick Hiddink        Voorzitter
Johan Jansen        Penningmeester
Lianne Brinkman    Secretaris
Cathinka Bloom    Bestuurslid mede namens de muziekcommissie
Hans Brinkerink    Bestuurslid- notulist

Het jaar 2020 heeft helaas maar weinig zang repetities gekend. Door Corona werden we begin maart gedwongen om te stoppen met oefenen. Later in het jaar werd er nog gekeken naar de mogelijkheid om in de grote zaal te oefenen maar we werden toen ingehaald door een landelijke toename van het aantal covid besmettingen. Er is toen afgezien van verdere repetities.

Het aantal leden stond begin 2020 op 42. Een aantal afmeldingen heeft het ledental teruggebracht naar 37.

Het bestuur heeft ondanks de lockdown meerdere malen online vergaderd, en het heeft de leden regelmatig op de hoogte gehouden van nieuwtjes en bestuurlijke beslissingen.

Ivo Boytchev heeft ons koor een goede start gegeven voor 2020, met uitvoeringen gepland o.a. tijdens het feest van de 75-jarige bevrijding. Helaas werd alles geannuleerd en zij er geen uitvoeringen geweest.

We hebben besloten om Ivo tijdens Corona gewoon door te betalen. Ook de zaalhuur bij de Pol is nog steeds voldaan, ter ondersteuning van de organisatie in deze moeilijke tijd.

Op 14 juli is er een geslaagde bijeenkomst geweest in de grote zaal bij de Pol. Veel leden waren daar aanwezig, het was goed om even bij te praten en elkaar moed in te spreken.

 Met kerst is bij voor ieder lid een klein kerstpakketje (lokaal ingekocht) bezorgd, hetgeen zeer werd gewaardeerd door onze leden. Elk bestuurslid nam een aantal adressen voor zijn/haar rekening om de pakketjes rond te brengen.

We hopen later in 2021 weer te kunnen gaan zingen natuurlijk, alles afhankelijk natuurlijk van de geldende maatregelen……

Verslag kascontrolecommissie De Deepse Troubadours Verenigingsjaar 202

Ondergetekenden

Naam Adres Woonplaats 

: Ritha Holland : De Kerkegaarden 55 : 7478 BZ Diepenheim 

en 

Naam Adres Woonplaats 

: Diane Pottinga : Markeloseweg 122 : 7471 JB Goor 

verklaren hiermee de financiële administratie, evenals het daaruit voortvloeiend financieel verslag over het jaar 2020, te hebben gecontroleerd en akkoord bevonden

Zij zijn van mening, dat het financiële overzicht een goed beeld geeft van de ontvangsten en uitgaven over de genoemde periode

De kascommissie stelt de ledenvergadering voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid in 2020. 

Ritha Holland 

Diane Pottinga